آموزش

From ویکی زروان
Jump to: navigation, search

Contents

دکتر شروین وکیلی

چیستا

(سلسله گفتارهایی در اندیشه و فرهنگ)

گام نخست: خاستگاه‌ها

نشست نخست: خاستگاه خودآگاهی- پیوندگاه فلسفه و عصب شناسی

نشست دوم: زبان و معنا: نگرشی سیستمی

نشست سوم: پیکربندی مفهوم مرگ: از فلسفه تا جامعه شناسی مرگ

نشست چهارم: نقد و تحلیل کتاب : گودل-اشر-باخ، نوشته‌ی هوفشتادلر


گام دوم : فهم ذهن- از عصب شناسي تا بيدل دهلوي

نشست نخست: زمان و شناخت

نشست دوم: گفتگوي دروني و هنجار شدن ذهن

نشست سوم: جامعه شناسی هویت فردی

نشست چهارم: بيدل‌خواني با نگاه به من/ سوژه


گام سوم : لذت و ارتباط انسانی

نشست نخست: عصب‌شناسي لذت‌هاي دروغين ؛ از چاي تا مواد مخدر

نشست دوم : نمايش‌هاي اجتماعي و پيکربندي مفهوم من

نشست سوم : روانشناسي عواطف و هيجانات

نشست چهارم : دگرديسي صميميت : کتابي از آنتوني گيدنز


گام چهارم:‌ تنش بنیادین و دگرگونی هستی

نشست نخست: عصب شناسی کنش، اراده و انتخاب آزاد

نشست دوم: تنش، غیاب، و نیرنگِ زبان

نشست سوم: عشق همچون غیاب: درباره‌ی صورتبندی غیاب در عرفان ایرانی

نشست چهارم: عروج مینویی؛ بازخوانی ارداویراف نامه


گام پنجم :‌ مرگ، میل و زمان

نشست نخست: ساعت درونی و عصب شناسی ادراک زمان

نشست دوم: شرحی بر جامعه شناسی مرگ

نشست سوم: مرکزدار بودن، ميل و آرمان

نشست چهارم: بازخوانیِ هزار فلات - اثری از دلوز و گتاری


گام ششم:‌ هم‌افزایی، شناخت و تکامل

نشست نخست: بازخوانی نظریه‌های جدید تکاملی درباره‌ی پیدایش آگاهی

نشست دوم: مهر، همیاری و کردار انسانیِ هم‌افزا

نشست سوم: جامعه‌شناسی بازی، شوخی، و بازیگوشی

نشست چهارم: قدرت و همگراییِ خواست‌ها در اشعار بیدل دهلوی


گام هفتم: مغز و آگاهي

نشست نخست: اسطوره و واقعيت درباره‌ي مغز چپ و راست

نشست دوم: تقليد در بوم‌شناسي، پردازش عصبي و فضا

نشست سوم: "ديدن": از نورون تا فلسفه

نشست چهارم: بازي و گفتمان: معرفي آثار اريک مانوئل اشميت


گام هشتم : فلسفه‌ی هیجان

نشست نخست: مغز عقلانی و مغز عاطفی؛ تکامل دو راهبرد تصمیم‌گیری

نشست دوم: اوتیسم و اختلال در فهم دیگری

نشست سوم: اسطوره‌ی مهر و سازماندهی معنای هیجان در ایران باستان

نشست چهارم: بازخوانی تطبیقی مهریشت و سنایی


گام نهم : مبانی ناخودآگاهِ سازماندهیِ اجتماعیِ انسان

نشست نخست: بافت‌شناسی جوک و خنده

نشست دوم: عصب-روانشناسی خواب و رویا

نشست سوم: خاستگاه طالع بینی و اخترشماری در جهان باستان

نشست چهارم: لوئیس مامفورد و تکامل شهر به مثابه یک سیستم


گام دهم : اساطیر و فنون در نجوم جهان باستان

نشست نخست: بازخوانی آثار بیرونی: التفهیم و آثار الباقیه

نشست دوم: بازخوانی طالع‌بینی رومی و یونانی: از بطلمیوس تا وتیوس

نشست سوم: طالع‌بینی هندی و پیوندهای آن با نجوم ایرانی

نشست چهارم: رمزنگاری آسمان شبانه: میراثی مهرپرستانه؟


گام يازدهم : فراز و فرود انسان در نظامهاي معنايي

نشست نخست: آثار نويافته‌ي هايدگر و مسئله‌ي از خود بيگانگي

نشست دوم: اسطوره‌ي عروج پلکاني: از مهرپرستان تا سيرالعباد الي المعاد

نشست سوم: درخت حيات و رمزگان گياهي انسان کامل

نشست چهارم: حروف، اعداد، جهان اکبر و جهان اصغر


گام دوازدهم : شالوده‌هاي نظري هويت ايراني

نشست نخست: جامعه‌شناسي تاريخي هويت ايراني

نشست دوم: هنر هخامنشي در برابر هنر يوناني: چارچوبهاي بازنمايي خويشتن

نشست سوم: رمزگان اساطيري و کهن‌الگوها در هويت ايراني

نشست چهارم: فرصتها و تهديدها: راهبردهايي براي ايراني شدن


گام سيزدهم : فهم خودانگاره

نشست نخست: پنج دستگاه نظری برای تعریف خویشتن

نشست دوم: ظهور و تکامل منشهای خودانگاره: داستان، خودزندگینامه و زندگینامه

نشست سوم: مقایسه‌ی رویکردهای سنتی ایرانی و چارچوبهای مدرن درباره‌ی خودانگاره

نشست چهارم: راهبردها: بازخوانی مثنوی هفت پیکر نظامی


گام چهاردهم : بافت شناسی لذت

نشست نخست: مغزِ شادمان؛ عصب شناسی لذت و فیزیولوژی پاداش و درد، ساختار لذتهای دروغین

نشست دوم: روانشناسی لذت؛ چارچوبهای درک و رمزگذاری امر لذتبخش، کارکرد لذتهای راستین

نشست سوم: جامعه‌شناسی لذت؛ نیرنگ‌ها و ترفندها، پیکربندی لذتهای راستین

نشست چهارم: لذت در سطح فرهنگی؛ رمزگذاری لذت و مرزبندی امر لذتبخش، راهبردهای رسمی شادمانی


گام پانزدهم : اسطوره‌شناسی متضادها

نشست نخست: انوما الیش؛ اسطوره‌ي آفرینش بابلی -سومری

نشست دوم: سفر پیدایش و اساطیر آفرینش کنعانی؛ نظم در مقابل آشوب

نشست سوم: داستان مصری دو برادر و بلروفون

نشست سوم: چهار روایت از یوسف و زلیخا؛ نرینه در برابر مادینه


گام شانزدهم : چارچوبها و نظریه‌ها در اسطوره‌شناسی

نشست نخست: داستان ایزدان- رویکرد انسان‌شناسانه؛ فریزر، شاخه‌ی زرین و یافته‌های مردم‌شناسان

نشست دوم: داستان قهرمان جنگاور- رویکرد ساختارگرا؛ لوی استروس و دیگران

نشست سوم: داستان هراکلس- رویکرد روانکاوانه؛ فروید، یونگ و دیگران

نشست چهارم: داستان مادرِ زاینده- رویکرد کارکردگرا؛ از مالینوفسکی تا معاصران


گام هفدهم : نظریه‌های تکاملی (1)

گام نخست: خاستگاههای نظریه‌ی تکامل: روش، ابزارها، و فرضیه‌ها

گام دوم: پویایی سیستمهای تکاملی؛ طرد رقابتی، تمایز جنینی و تخصص اندامی

گام سوم: روابط بیناگونهای و روابط درونگونهای: از رقابت تا زندگی اجتماعی

گام چهارم: رفتارشناسی تکاملی: تحول مغز و دستگاه عصبی


گام هجدهم : نظریه‌های تکاملی (2) : فرگشت انسان

نشست نخست: خاستگاه‌های آفریقایی، میمون جنوبی و راه رفتن بر دو پا

نشست دوم: مهاجرت نخست: انسان راست قامت، دست و ابزار

نشست دوم: مدارک فسیلی، انتخاب‌گرایی و تعادل نقطه‌ای

نشست چهارم: تکامل زبان، زندگی اجتماعی و هنر


گام نوزدهم : نظريه‌هاي تكاملي 3 : دیدگاه تکاملی و پویایی فرهنگ

نشست نخست: سیمای انسانی؛ بحثی در ریخت شناسی چهره‌ی انسان خردمند

نشست دوم: تکامل خانواده در گونه‌ی انسان

نشست سوم: میمتیک، تکامل منش‌ها و پویایی فرهنگ انسانی

نشست چهارم: جوامع حشره‌ای؛ نقد و تحلیل کتاب مورچگان اثر ادوارد ویلسون


گام بیستم : عصب شناسی آگاهی

نشست نخست: مغز کوانتومی؛ نظریه‌های بیوفیزیکی درباره‌ی خودآگاهی

نشست دوم: مغز اجتماعی شده؛ بازتعریف نهادین مدارهای رنج و لذت

نشست سوم: مغز چپ و راست؛ تقابل شهود هنری با استدلال زبانی؟

نشست چهارم: مغز زن و مرد؛ تقابل خشونت و پرورندگی


گام بیست و یکم : بازشناسی ریشه‌های فلسفه‌ی یونانی

نشست نخست: فیثاغورث، معبد دلفی و جادوی اعداد‏

نشست دوم: امپدوکلس، زبان و سوفیست‌ها

نشست سوم: پارمنیدس، حرکت و محافظه‌کاران

نشست چهارم: بازخوانی مهمانی افلاطون‏


گام بیست و دوم : زبان، شناخت و خنده

نشست نخست : زبان، گفتگوی درونی و گرامرِ اندیشیدن

نشست دوم : ذن، شطح، و شکستگی‌های زبانی

نشست سوم : جوک، شوخی و ساختهای زبانی خنده‌دار

نشست چهارم : زبان، جنسیت و قدرت‏


گام بیست و سوم : زبان، معنا و شعر پارسی

نشست نخست: استعاره، تشبیه و کنایه در شعر سنایی غزنوی

نشست دوم: روایت، زمان و شخصیت در شاهنامه‌ي فردوسی

نشست سوم: ایهام، تقارن و جفتهای متضاد معنایی در شعر حافظ‏

نشست چهارم: ساختار و معنا در شعر بیدل دهلوی


گام بیست و چهارم : لبه‌های تیزِ شعر پارسی

نشست نخست: ابوسعید و دوبیتی‌های عارفانه‏

نشست دوم: خیام و رباعی‌های فلسفی

نشست سوم: داستانی اساطیری از مثنوی معنوی

نشست چهارم: شطح و گستاخی از حافظ تا بیدل


گام بیست و پنجم : روايت داستاني و معناگرايي در ادب پارسي

نشست نخست : داستان فلسفی از ابن سینا تا سهروردی

نشست دوم : روایت تاریخی: از طبری تا رستم التواریخ

نشست سوم : داستانهای منظوم حماسی: فردوسی و پیروانش

نشست چهارم : داستان غنایی: یوسف و زلیخا


گام بیست و ششم : گفتمان، قدرت و روایت

نشست نخست: زبان، روایت، و جریانهای قدرت در متن

نشست دوم: زمان و مکان و شخصیت، پیکربندی من در متن

نشست سوم: بگوها و مگوها، تابو، عار و شرم

نشست چهارم: ویژگیهای زبان پارسی به مثابه واسطه‌ی هویت ملی


گام بیست و هفتم : بازبینی اندیشه‌های میشل فوکو

نشست نخست: گفتمان و قدرت در مراقبت و تنبیه

نشست دوم: سلامت و جنون: از درمانگاه تا تیمارستان

نشست سوم: از تبارشناسی دانش تا نظم اشیاء

نشست چهارم: فوکو و تاریخ جنسیت


گام بیست و هشتم : دلوز و نیچه

نشست نخست: مبانی فلسفه‌ی نیچه

نشست دوم: قدرت، «شدن» و نقد مدرنیته

نشست سوم: دلوز و فیلسوفان

نشست چهارم: آنتی اودیپ و هزار فلات


گام بیست و نهم : بازسازی زبان و بازآفرینی من

نشست نخست: گمانهایی درباره‌ی زبان و سوژه

نشست دوم: قواعدی درباره‌ی زمان و زبان

نشست سوم: زبان، زمان و زنان

نشست چهارم: غیاب زبان و حضورِ دیگری

xxxxx

گام نخست

نشست‮ ‬نخست‮: سیر‮ ‬تکاملی‮ ‬و‮ ‬ساز‮ ‬و‮ ‬کارهای‮ ‬عواطف‮ ‬و‮ ‬هیجان‌ها

نشست‮ ‬دوم‮: ‬عصب‌شناسی‮ ‬مهر‮ ‬و‮ ‬عشق‮

نشست‮ ‬سوم‮: ‬بازخوانی‮ ‬رساله‌ی‮ ‬مهمانی‮ ‬افلاطون

نشست‮ ‬چهارم‮: ‬بازخوانی‮ ‬رساله‌ی‮ ‬سوانح‮ ‬العشاق‮ ‬از‮ ‬مولانا‮ ‬احمد‮ ‬غزالی


گام دوم

نشست نخست: مهر، وای و ظهور هنرهای رزمی ایرانی در عصر هخامنشی

نشست دوم: مروری بر حکمت خسروانیِ سهروردی

نشست سوم: بازخوانی اعترافات سنت آگوستین

نشست چهارم: نمودهای مهر و عشق در غزل پارسی: سعدی، حافظ و دیگران


تاريخ پيدايش و تکامل من پارسي

(رويکردي ميان رشته‌اي به روند شکل‌گيري هويت ايراني)


گام نخست : سرآغازهاي پيشازرتشتي

نشست نخست: : فشرده‌ي تاريخ ايران زمين (3000-1200 پ.م)

نشست دوم : ساختار اجتماعي جوامع کشاورز اوليه و پيکربندي‌ مفهوم"من"

نشست سوم : اشعار، متون ديني، حقوق و داستانها

نشست چهارم : قدرت، لذت، بقا و معنا در جامعه‌ي کشاورز آغازين


گام دوم : عصر تمرکز (2300-1600 پ.م)

نشست نخست: : از شروکین تا حمورابی: فشرده‌ی تاریخ ایران زمین (2300-1600 پ.م)

نشست دوم : زایش بت‌ها و انسانی شدنِ خدایان

نشست سوم : شواهدی از زندگی روزمره

نشست چهارم : دو شیوه‌ی صوربندی قدرت، لذت، بقا و معنا


گام سوم:عصر خشونت (1600-680 پ.م)

نشست نخست : سومین موج بزرگ مهاجرت: ایرانیان، هندیان، یونانیان، کلدانیان، آرامیان، و سایر قبایل (1200 پ.م)

نشست دوم : تاریخ سیاسی ایران زمین؛ انقراض هیتی- میتانی- کاسی‌ها، و ظهور و سقوط آشوریان

نشست سوم : خدایان سرکوبگر: آشور و مردوک

نشست چهارم : دگردیسی قدرت-معنا و شکنندگی بقا- لذت


گام چهارم: عصر تقدس (1400- 1000 پ.م)

نشست نخست: آخناتون و یکتاپرستی مصری

نشست دوم: موسی و یکتاپرستی یهودی

نشست سوم: زرتشت و یکتاپرستی ایرانی

نشست چهارم: مضمونهای دینی و فلسفی در گاهان زرتشت


گام پنجم: آغاز عصر هخامنشی (680- 520 پ.م)

نشست نخست: تثبیت نیروهای انسانی؛ ظهور فن‌آوری‌های نوین و دگردیسی ترکیب جمعیتی ایران زمین

نشست دوم: آرایش نیروهای سیاسی در قرون هفتم و ششم پ.م؛ بابل، ایلام، آشور، ماد، لودیه و مصر

نشست سوم: خدایان ایرانی و ظهور مدارای دینی

نشست چهارم: کوروش و نقش او در بازسازی نظم جهانی

نشست پنجم : ملاحظات اسطوره شناختی


گام ششم: اسطوره‌ی معجزه‌ی یونانی

نشست نخست : ساختار اسطوره‌ی یونانی- آتنِ عصر هخامنشی و نقش آن در زایش فرهنگ

نشست دوم : باز بینی جنگهای ایران و یونان

نشست سوم : ساختار سیاسی یونان باستان و پیکربندی «من یونانی»

نشست چهارم : فلسفه، تراژدی و فرهنگ در یونان باستان


گام هفتم: هخامنشیان پسین(از داریوش بزرگ تا اسکندر)

نشست نخست : اقوام، شخصیتها، راهبردها در عصر هخامنشی

نشست دوم : شورشهای عصر داریوش بزرگ، کتیبه‌ی بیستون و سیاست هخامنشی متاخر

نشست سوم : ادیان ایرانی در عصر هخامنشی؛ مهر، هورمزد، آیینهای بابلی و ظهور اسطوره‌ی «پارسی»

نشست چهارم : زبان، خط و هنر در میان شهروندان دولت هخامنشی


گام هشتم: عصر سلوکی و اشکانی آغازین (330-220 پ.م)

نشست نخست: سلوکیان، پارتها و هند و یونانی‌ها؛ اقوام، زبانها و جایگاه‌ها

نشست دوم: از نبردهای جانشینی اسکندر تا آزادسازی ایران زمین؛ پولیس در برابر شهر

نشست سوم: دین و فرهنگ در عصر هلنی

نشست چهارم: گشوده شدنِ جبهه‌ی غرب و ظهور هویت ملی ایرانی


گام نهم: منِ پارتی: عصر اشکانی پسین(140 پ.م تا 220 میلادی)

نشست نخست: پویایی جمعیت‌ها، قبایل، نژادها و زبانها در عصر اشکانی پسین

نشست دوم: بازخوانی جنگهای ایران و روم و ظهور حماسه‌ی ملی در ایران

نشست سوم: نوزایی ادیان جهانی: ظهور دین مسیح در فلسطین، آیین مندایی در حران، آیین مانی در بابل و آیین مهر در روم

نشست چهارم: چهار شیوه برای پیکربندی من : ایرانی، رومی، چینی و هندی


گام دهم: انسان ایرانی در عصر ساسانی

نشست نخست: ایرانی و انیرانی؛ آرایش نیروهای سیاسی و اقوام در عصر ساسانی

نشست دوم: جبهه‌ی باختر و جبهه‌ی خاور: جنگهای ایران و روم و هجوم هیاطله

نشست سوم: مانی، مزدک و کرتیر؛ پویایی دین در عصر ساسانی

نشست چهارم: سبک زندگی، هنر و ادبیات در عصر ساسانی


گام یازدهم:هماورد بزرگ – تاریخ تمدن روم باستان

نشست نخست : ظهور امپراتوری روم؛ از جمهوری باستانی تا سزار آگوستوس

نشست دوم : روم در عصر امپراتوران : تاریخ سیاسی و نقش اقوام و قبایل مهاجر

نشست سوم : دین در قلمرو روم : از چندخدایی کهن تا مهرپرستی و مسیحیت

نشست چهارم : دورنمایی از تمدن رومی : حقوق، ادبیات، هنر و اخلاق اجتماعی در روم باستان


گام دوازدهم: دوران گذار؛ تحول هویت ایرانی در عصر اموی

نشست نخست : دگرگونی‌های جمعیتی، قبایل و زبانها در عصر اموی

نشست دوم : ساختار سیاسی دولت اموی و دگردیسی مفهوم قدرت

نشست سوم : زیدیان، خوارج، خرمدینان و سایر خیزشهای دینی در عصر اموی

نشست چهارم : گسستگی و پیوستگی در هنر و فرهنگِ دوران اموی


گام سیزدهم: جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی در عصر اموی

نشست نخست: قیام خوارج و فرقه‌های ایشان

نشست دوم: قیام زیدیان و علویان

نشست سوم: شعوبیان، صوفیان و قیام به‌آفرید

نشست چهارم: قیام ابومسلم خراسانی و قیام عباسیان


گام چهاردهم:عصر عباسی آغازین و احیای تمدن ایرانی

نشست نخست: نگاهی به بازتعریف قومیت در ابتدای دوران اسلامی: دیلمیان، سیستانیان، اعراب و خراسانیان

نشست دوم: خیزش خراسانیان و ظهور دولتهای عباسی، طاهری، صفاری، سامانی و خرمی

نشست سوم: ابومسلم خراسانی، بابک خرمدین و احیای عصر پهلوانان

نشست چهارم: ظهور و تثبیت خط فارسی-عربی، گسترش زبان فارسی دری و نخستین نسل از شاعران و ادیبان ایرانی نو


گام پانزدهم: رستاخیز فرهنگی در قرن چهارم هجری: زمینه‌ها و جریان‌ها

نشست نخست: دولت طاهری و آموزش عمومی دهقانان

نشست دوم: دولت سامانیان و ترویج زبان فارسی: عصر رودکی

نشست سوم: ناصرخسرو و خردگرایی اسماعیلی

نشست چهارم: زکریای رازی، بازسازی فلسفه و دانش تجربی


گام شانزدهم : اندیشه و فرهنگ در قرن چهارم هجری: ایران شرقی

نشست نخست: زبان دری، فردوسی و شاهنامه‌

نشست دوم: خرد و اندیشه‌ی اسماعیلی در آثار ناصرخسرو

نشست سوم: سنایی و تکوین شعر عارفانه

نشست چهارم: بایزید بستامی و تکامل عرفان خراسانی


گام هجدهم : حکمت ایرانی در سده‌ی چهارم هجری

نشست نخست: زکرياي رازي و دانش تجربي ايراني

نشست دوم: زکرياي رازي و فلسفه‌ي عقل‌گراي ايراني

نشست سوم: بيروني، خوارزمي و کيهان‌شناسي ايراني

نشست چهارم: اسماعيليه، ابن سينا و حکمت اسلامي


گام نوزدهم : عصر ياغيان، شورشيان و پهلوانان

نشست نخست: قيام ابن مقنع و سپيد جامگان

نشست دوم: قيام بابک خرمدين و سرخ‌جامگان

نشست سوم: قيام صاحب‌الزنج و سياهپوستان

نشست چهارم: ساير جنبشهاي اعتراضي در عصر عباسي آغازين


گام بيستم : نظم نوین در عصر سلجوقی

نشست نخست: فراز آمدن سلجوقیان و تشکیل دولت جدید

نشست دوم: زبان، فرهنگ و دین آل سلجوق

نشست سوم: خواجه نظام‌الملک؛ بازسازی دولت و سیاست

نشست چهارم: حسن صباح؛ بازسازی اسماعیلیه‌ی نزاری


گام بيست و يكم : اندیشه‌ی ایرانی در عصر سلجوقی

نشست نخست: اندیشه و سیاست اسماعیلی

نشست دوم: خیام، ریاضیات و فلسفه

نشست سوم: سهروردی و حکمت خسروانی

نشست چهارم: عارفان و شاعران عصر سلجوقی


گام بيست و دوم : هجوم مغول

نشست نخست: مروری بر تاریخ ترکستان و مغولستان

نشست دوم: چنگیزخان و روند فتح جهان

نشست سوم: خوارزمشاهیان و مغولان

نشست چهارم: فروپاشی ایران زمین: تنش‌ها، مقاومت‌ها و فرجام‌ها


گام بيست و سوم : عرفان و تصوف ایرانی در قرون میانه

نشست نخست: عرفان خراسانی؛ از خرقانی تا کبرویه

نشست دوم: تصوف در ایران غربی؛ از روزبهان بقلی تا باباطاهر عریان

نشست سوم: عرفان مغانه‌ی عطار نیشابوری

نشست چهارم: عرفان مغربیِ ابن عربی


گام بيست و چهارم : ایران زمین در عصر تیموری

نشست نخست: تاریخ سیاسی: تیمور لنگ و تاتارهایش

نشست دوم: تاریخ دین: شاهرخ تیموری و مکتب هرات‏

نشست سوم: تاریخ علم: الغ بیک و جمشید کاشانی

نشست چهارم: تاریخ ادبیات: از عبید زاکانی تا حافظ شیرازی


گام بيست و پنجم :ظهور و عروج صفویان

نشست نخست : جمعیت‌ها، قبایل و جغرافیای زبانی

نشست دوم : سیاست قراقویونلو و آق قویونلو

نشست سوم : شیخ صفی اردبیلی و شاه اسماعیل

نشست چهارم : دیالکتیک دولت صفوی و عثمانی آغازین


«من» و نهاد

(رویکردی سیستمی)


گام نخست :نظریه‌ها و رویکردها در روانشناسی خودانگاره‏

نشست نخست: چارچوب کنش متقابل نمادین: مید، کولی و دیگران

نشست دوم: نظریه‌ی روان‌پویایی: فروید، یونگ و لاکان‏

نشست سوم: رویکرد رفتارگرا: از اسکینر تا هومنز‏

نشست چهارم: نگرش سیستمی، گشتالت و رویکرد شناختی


گام دوم :چهار سطح خودانگاره

نشست نخست: رفتارگرایان و خودانگاره‌ی زیستی

نشست دوم: روانکاوان و خودانگاره‌ی روانی

نشست سوم: کنش متقابل نمادین و خودانگاره‌ی اجتماعی

نشست چهارم: پدیدارشناسان و خودانگاره‌ی فرهنگی


گام سوم :من همچون اراده و خواست

نشست نخست: تنش، نیاز و میل

نشست دوم: عمل، کنش و کردار

نشست سوم: لذت، تعویق لذت و انضباط

نشست چهارم: اختگی، سرکوب و نهاد


گام چهارم :مبانی نظریه‌ی قدرت

نشست نخست: دو رویکرد در فهم جامعه‌شناسانه‌ی قدرت

نشست دوم: منابع، برخورداری و تنش

نشست سوم: روش‌شناسی‌‌ و تعریف قدرت

نشست چهارم: رویکردی سیستمی به قدرت اجتماعی


گام پنجم :عاملیت و ساختار

نشست نخست: غریزه، نیاز و خواست

نشست دوم: داو، بخت و مسئولیت

نشست سوم: حرمت منابع و تعویق لذت

نشست چهارم: سرکوب و سازماندهی اختگی


گام ششم :قدرت و نهاد

نشست نخست: انضباط و سرکوب

نشست دوم: رویکردها به انضباط اجتماعی

نشست سوم: نظم و ساماندهی کردارها

نشست چهارم: انضباط اسفنکترها


گام هفتم :هنجار و قدرت

نشست نخست: معمای هماهنگی

نشست دوم: هنجارسازی و هنجار شدگی

نشست سوم: نقش و اجتماعی شدن

نشست چهارم: کار، تولید و منبع


تاریخ خرد

خوانش فلسفي گاهان

نشست نخست: زمینه‌ی تاریخی گاهان

زبان اوستایی گاهانی و خویشاوندان آن جامعه‌ی اوستایی اولیه و ردپاهای آن در گاهان جغرافیای گاهان و نام‌جای‌ها تاریخ زندگی زرتشت و محتوای گاهان تحلیل متن گاهان و جامعه‌شناسی قبایل اوستایی

نشست دوم: گیتی و مینو

دوقطبی‌های گاهانی، نظم متن، شیوه‌ی خواندن بندهای فلسفی امر معقول و امر محسوس، ماده و معنا، گاو در برابر زبان تاثیر زرتشت بر فلسفه‌ی یونانی: از فیثاغورث تا افلاطون دو قطبی‌های اخلاقی و دو سپهر هستی‌شناسانه

نشست سوم: خدای یگانه و امر مقدس

اهورامزدا، سپندمینو و بهمن: تجلی‌ها و فروزه‌های امر قدسی اهریمن، دیوها و دستیارانشان: نمودهای امر ضداخلاقی تقدس عقل و پیوند خرد با رستگاری بیماری هستی و پزشکِ هستان مانتره، کلام و تقدس زبان

نشست چهارم: انسان کامل

نیروهای درونی نفس و آناتومی انسان کامل طبقات اجتماعی، مغان و پیروان زرتشت پیکربندی جهان اکبر و جهان اصغر، پیوند انسان و خداوند اراده‌ي آزاد، انتخاب اخلاقی، دوزخ و بهشت و دادرسی فرجامین زروان، مهر، سوشیانس و فرشگردسازی


دوره‌ي آموزشي تاريخ انديشه‌ي يونان باستان

گام نخست : از پیشاسقراطی‌ها تا ارسطو

نشست نخست: ریشه‌های اندیشه‌ي فلسفی در جهان باستان

زمینه‌ی تاریخی-انوما الیش و تفکر بابلی-گاهان و اندیشه‌ی ایرانی-داستان بعل و یم و اساطیر کنعانی-همر و هسیود و تفکر یونانی-تالس و مکتب ایونی

نشست دوم: سوفیست‌ها و اندیشمندان پیشاسقراطی

زمینه‌ی تاریخی-هراکلیتوس-دموکریتوس و لوکیپوس-پوتاگوراس (فیثاغورث)-پارمنیدس-امپدوکلس سوفیست‌های آتن

نشست سوم: سقراط و افلاطون

زمینه‌ی تاریخی-سقراط و افلاطون جوان-نظام هستی‌شناسی افلاطون-دستگاه اخلاقی افلاطون-سیاست در آثار افلاطون-افلاطون و آفرینش زیبایی‌

نشست چهارم: ارسطو و افلاطونی‌ها

زمینه‌ی تاریخی-ارسطوی طبیعی‌دان-سیاست ارسطویی-هستی‌شناسی و فیزیک ارسطویی-اخلاق نیکوماخوس


گام سوم : فلسفه‌ي يوناني در عصر هخامنشي

نشست نخست: افلاطون و سقراط : کیهانشناسی و اخلاق

نشست دوم: سیاست و زیبایی‌شناسی افلاطون و ردپای تاثیرهای ایرانی

نشست سوم: سیاست و فیزیک ارسطو

نشست چهارم: اخلاق، متافیزیک و نظریه‌ی شعر ارسطو


گام چهارم : عصر گذار در فلسفه‌ی جهان باستان

نشست نخست : میراث ایونی : افلاطون و ارسطو در عصر اشکانی

نشست دوم : میراث اوستایی-خرد زرتشتی در آغاز عصر ساسانی

نشست سوم : خرد گنوسی و مانوی در مصر و آسورستان

نشست چهارم : خرد بودایی در ایران شرقی و هند