درگاه اسطوره‌شناسی

From ویکی زروان
Jump to: navigation, search

کتاب‌ها

اسطوره‌شناسی پهلوانان ایرانی، اسطوره‌شناسی ایزدان ایرانی، اسطوره‌شناسی آسمان شبانه، اسطوره‌ی یوسف و افسانه‌ی زلیخا، رویای دوموزی: ترجمه و شرح بر یک متن سومری، اسطوره‌ی آفرینش بابلی

مقالات

نرگس و نرسه، چشم مردوک، درباره‌ی راز، تبارشناسی وای، ساختار امر قدسی در یسنه‌ها، آیین سگ، اخلاقی بودن جهان جاندار و اسطوره‌ی مادر طبیعت، مفهوم آفرینش و قربانی در یک متن جدلی ارمنی، درباره‌ی دروغ در ایران باستان، هفت مقدس، آفرینش ایرانی و دوران اساطیری شاهنامه، نگاهی به اهريمن در آيين مانوی،اهريمن‌پرستی زروانی و نمونه‌های بازمانده از آن، آرش کمانگير؛ مژده آور باران، بن‌مايه‌های اسطوره‌ای و پهلوانی بانوگشسپ، ديوان در متون پهلوی، ديوان در متون اوستايی و فارسی باستان، اسطوره ديوهای نخستين در شاهنامه، گردآفريد يا شهرو، هستی‌شناسی ديوان ، هستی‌پيكری اهريمن (در حماسه‌های ملی و متون فارسی زردشتی )، کردارشناسی اهريمن در پادشاهی جمشيد، بپيچيـد و برداشت خُود از سرش، بنیادهای اساطيری و حماسی داستان ديوان مازندران در شاهنامه، مينوشناسی اهريمن در اوستا و متون پهلوی، سیاوش و شاه، نامه ایران باستان، سودابه‌ی ايرانی، ایزد وای


بازتاب

یادداشت دکتر دکتر سرفراز غزنی در باب کتاب اسطوره شناسی آسمان شبانه

نقد رضا مرادی غیاث آبادی بر کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه، پاسخ دکتر شروین وکیلی به نقد رضا مرادی غیاث آبادی بر کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه، پاسخ مسعود لقمان (ویراستار کتاب) به نقد رضا مرادی غیاث آبادی بر کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه