درگاه تاریخ

From ویکی زروان
Jump to: navigation, search

کتاب‌ها

تاریخ کوروش هخامنشی، داریوش دادگر: نظم هخامنشی و ظهور هویت ایرانی ، اسطوره‌ی معجزه‌ی یونانی: تاریخ روابط ایران و یونان در عصر هخامنشی، کوروش انشانی: شرحی بر تاسیس کشور ایران، تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی

مقالات

آریایی‌ها؛ تعیین تکلیف با یک مفهوم، آشوریان و پارسیان، بوم، مردم، شادی، درباره‌ی انقلاب کشاورزی، جغرافیای تاریخی جمعیت ایران زمین، ایرانیان و بربرها، شرحی بر حکومت انتخابی در جهان باستان، نوشتن تاریخِ اکنون، روش‌شناسی سیستمی و تاریخ‌نگاری، جامعه‌شناسی تاریخی هویت ایرانی، شرحی بر جنگهای ایران و روم، مانی، حرمت لذت و شکل‏گیری سوژه زهدگرای ایرانی، پیدایش احزاب سیاسی مشروطیت، نسب‌نامه‌ی من، انگاره‌ی پارسیان باستان، پوریم و پورپیرار، رازِ رازی، نیزه‌ی پارسی و کمان پارتی، گذار سیاسی از دوران آشور به ماد، درآمدی بر ظهور و استقرار ساسانیان، گذار سیاسی از سلوکیان به پارتیان، گسست وصیت: درباره‌ی وصیت‌نامه‌نویسی در ایران باستان، ایران زمین در برابر غرب: تاریخ کشمکش‌های نظامی در مرزهای غربی، دگردیسی سرمشق‌ها در تاریخ‌نگاری ایرانی، نخی از کلاف سردرگم، پیکره‌ای از دیروز در اکنون، مشروطه به زبان ساده: راه آزادی، جایگاه میرزا ملکم‌خان در دگردیسی نثر فارسی

بازتاب

نقد شاهین آریامنش بر کتاب کوروش هخامنشی، پاسخ دکتر شروین وکیلی به نقد شاهین آریامنش بر کتاب کوروش هخامنشی