درگاه جامعه شناسی

From ویکی زروان
Jump to: navigation, search

کتاب‌ها

نظریه‌‌ قدرت، نظریه‌ منش‌ها، کاربردهای نظریه‌ سیستمهای پیچیده در مدل‌سازی تغییرات فرهنگی ، جامعه‌شناسی جوک و خنده، سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی

مقالات

درباره‌ی آزادی، جامعه‌شناسی کتاب در ایران معاصر، فتق فرهنگ: درباره‌ی فرار مغزها، اختگی، آشوب‌آباد: نمودهای پسامدرنیسم در بافت شهرِ تهران، تعامل گفتگوی تمدن‌ها با هویت‌یابی در فضای دانشگاهها، زمان کرانمند: گفتاری در فلسفه‌ی تاریخ، درباره‌ی خاستگاه اندیشه‌ی محافظه‌کار، اهمیت فرهنگ، زمین‌لرزه‌هایی در هزار فلات، بازار اکباتان: پژوهشی توصیفی، نه انحطاط، نه تجدد: نقدی بر نظریه‌ی انحطاط، سطوح توصیف پدیدارهای اجتماعی: رویکردی سیستمی، گسست نسلی: بیم‌ها و امیدها، در باب مسائل گیدنز، خاطرات ازلیِ یک ایران انقلابی، لطیفه، تابو و قدرت در ایران، بحثی در ساختارشناسی جوک و لطیفه در ایران، نسک خدمت، درباره‌ی صمیمیت، ارزیابی پویایی احزاب در دوران ریاست‌ جمهوری آقای خاتمی، جعل مدرک و بحران هویت در ایران نوین، تحول مفهوم ملیت در مشروطه‌ی آغازین، هویت ملی جدید ایرانی و ناسیونالیسم غربی، سازمان‌های غیردولتی جوانان در تهران: کمبودها، فرصت‌ها، راهکارها، کاتولیک‌تر از پاپ، مردم، مردم‌گرایی و عوام‌زدگی، بافت‌شناسی قدرت، هسته‌ی موش و طرح نهنگ، درباره‌ی خطوط قرمز، انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه سیستمهای پیچیده، انضباط اسفنکترها، مرگ صدام یا ملاحظاتی درباره یک دیکتاتور، توس در برابر گودرز: شرحی بر زوال دو ساختار قدرت در ایران، قشربندی اجتماعی، پیاده‌ها و سواره‌ها: درباره‌ی جامعه‌شناسی خیابان‌ها، پرسه‌زنیِ مردم‌شناسانه، «جا»ی «من»، داشتنِ خودرو: نگاهی انسان‌شناسانه، در ضرورت پارسی شدن، فراخوانی برای دگرگون ساختن هستی، درباره‌ی مرکززدایی، درباره‌ی اراده‌ی آزاد، در ضرورتِ پارسی‌شدن، درباره‌ی پارســی‌بودن، درباره‌ی میدان، سیمای پارسی، ابتذال در مطالعات فرهنگي، چرخشهاي معنايي در جامعه‏‌ي معاصر ايراني: پژوهشي در جامعه‏ شناسي كتاب، زیارتنامه‌ی آناتولی، سنت و مدرنیته در سه رنگ/ سیر تکامل اندیشه ایرانی درجدال سنت و مدرنیته ، اخلاق بردگان یا اخلاق جنگجویان، مسئله این است، فروغی: اندیشمند آزادی