مشاهده

From ویکی زروان
Jump to: navigation, search


مشاهده (Observation) ايجاد معنا از راه بازنمايىِ وضعيت موجود و رخدادها است.سيستم، به كمك بازنمايى امكان مى‏‌يابد وضعيت موجود را در نظام خودارجاع درونىِ خويش بازنمايى كند. اين تصوير را مشاهده مى‏‌نامند. مشاهده، ايجاد معنا از راه بازنمايىِ وضعيت موجود است.

مشاهده، فرآيندى است كه طى آن سيستم جايگاه خويش بر فضاى حالت را تشخيص مى‏‌دهد و بر گزينه‏‌هاى رفتارىِ رويارويش آگاه مى‏‌شود. درك گزينه‏‌هاى رفتارىِ رويارو، به معناى شناسايىِ محيط و روندها و رخدادهاى جارى در آن است. مشاهده، به دليل پايبندى‏‌اش به زمانى خاص، و تأكيدش بر حالت موجود، بيشتر از ساختار مايه مى‏‌گيرد و آماجش رخدادها هستند.

در جهانِ زنده، تمام آنچه كه در اندركنشِ دستگاه‏‌هاى حسى با محرك‌هاى بيرونى و درونىِ سيستم رخ مى‏‌دهد، مشاهده است. چشمى كه منظره‌‏اى را مى‏‌نگرد، مانند جامعه‏‌اى كه درباره‌‏ى موضوعى خاص آمار مى‏‌گيرد، به مشاهده مشغول است.