منابع

From ویکی زروان
Jump to: navigation, search

منابع (Resources) مجموعه رخدادهايى است كه سيستم براى تداوم بقايش به آنها نياز دارد.


سيستم‏‌هاى هم‏‌افزا، نظام‌‌هایى خودزاينده هستند كه براى پايدارى بايد مرتباً توسط عناصرِ مطلوبِ محيطى تغذيه شوند. اين تشنگىِ سيستم‏ها براى رخدادهاى مناسبِ محيطى، همان عاملى است كه جايگاه ايشان بر فضاى حالت را محدود مى‌‏كند. رخداد‌هایى كه سيستم براى تداوم بقايش به آنها نيازمند است را منابع مى‏‌نامند.

منابع، در نگرش سنتى تنها به عناصرى مانند ماده و انرژى و اطلاعات منحصر مى‌‏شده‏‌اند. اما در واقع آنچه كه مورد نياز سيستم است، رخداد است. ساير چيزها، از جمله عناصرِ خام با معناى انتزاعى‏‌شان، اصولاً توسط سيستم درك نمى‌‏شوند. سيستم‌هاس زنده در جستجوى عنصرى انتزاعى مانند پروتئين و چربى يا كالرى نيستند. آنها به دنبال رخدادى به نام غذا مى‏‌گردند، و اين چيزى است كه در همه‌‏ى سطوح فراز ديده مى‏‌شود.