نشست چهارم: رویکردی سیستمی به قدرت اجتماعی

From ویکی زروان
Jump to: navigation, search

رویکردی سیستمی به قدرت اجتماعی در یوتیوب و تخته سفید