ارتباط

From ویکی زروان
Jump to: navigation, search

ارتباط (Communication)

تبادل اطلاعاتىِ ميان دو سيستم است، كه معمولاً از مجراى تبادل نمادها و معانى صورت مى‏‌گيرد.

کتاب سیستمهای پیچیده (ص:197)
زيرسيستم‏‌ها، براى آن كه در هماهنگى با هم عمل كنند و كليتى يكپارچه را پديد آورند، بايد امكانِ تبادل با هم را داشته باشند. مرزبندى زيرسيستم‏‌ها، -مانند مرزبندى سيستم- اين امكان را فراهم مى‏‌آورد كه ورودى‏‌ها و خروجى‏‌هایى تخصص يافته و سنجيده با محيط تبادل شوند. اما در اينجا، محيط خود زيرسيستمى ديگر است. به اين ترتيب ورودى ‏ها و خروجى‏‌ها در زمينه‏‌ى شبكه‌‏اىِ بازخوردهاى پياپى، با هم هماهنگ مى‌‏شوند و به پيدايش نظامى ارتباطى منتهى مى‏‌گردند. ارتباط ، تبادل اطلاعاتىِ ميان دو سيستم است، كه معمولاً از مجراى تبادل نمادها و معانى صورت مى‌‏گيرد.

سيستم‏ها، از راه ارتباط برقرار كردن، رفتارهاى خود را با هم هماهنگ مى‌‏سازند. چنين به نظر مى‏‌رسد كه ارتباط، براى نخستين بار براى اندركنش ميان زيرسيستم‏هاى يك سيستم پديد آمده، و بعدها براى استفاده ميان سيستم‏هاى مجزا تعميم يافته باشد. اين بدان معناست كه سيستم‏‌هایى كه از شدت سادگى هيچ زيرسيستمى ندارند و بنابراين فاقد ارتباطات درونى هستند، آنقدر پيچيده نشده‏‌اند كه بتوانند با سيستم‏هاى بيرون از خود هم ارتباط برقرار كنند.

ارتباط، تبادل اطلاعاتىِ ميان دو سيستم است، كه معمولا از مجراى تبادل نمادها و معانى صورت مى‏‌گيرد و به هماهنگى كاركردهايشان منتهى مى‌‏شود.